ความเห็นต่อเอกสาร (ร่าง) ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ | 8 เมษายน 2564

2566 วิว

   

แบบแสดงความเห็นต่อ ร่างมติ และ เอกสารหลัก

แบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ

แบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด

แบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

เอกสารในรูปแบบ PDF

เอกสารในรูปแบบ DOC

ข้อมูลข้อถกแถลง

  • เอกสารในส่วนที่ผ่านมาจากขั้นตอน ข้อถกแถลง ดูในหัวข้อ เอกสารเพิ่มเติม ด้านล่าง


เอกสารเพิ่มเติม

ความเห็นต่อข้อถกแถลง เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด
ความเห็นต่อข้อถกแถลง เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ความเห็นต่อข้อถกแถลง เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม
เอกสารนำเสนอประกอบการ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อข้อถกแถลงสมัชชาสุขภำพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
ข้อถกแถลง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ (DOC)
ข้อถกแถลง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ (PDF)
ข้อถกแถลง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม (DOC)
ข้อถกแถลง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม (PDF)
ข้อถกแถลง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด (DOC)
ข้อถกแถลง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด (PDF)