• การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

  • รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

  • วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

  • ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน