สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)


  • slidebg1
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 16
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ สนับสนุน และเชื่อมโยงกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็นระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็นการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็นแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเด็น แนวทางการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็นแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเด็น แนวทางการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี (แก้ไข และเพิ่มเติม)
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็น การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็น การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG : การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน
คำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประเด็น “หลักประกันรายได้และคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ”
- คำอธิบายการใช้งานเอกสาร
รายงานฉบับที่ 1 ระเบียบวาระ 2.1 ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง (Mental well-being system for non-violent Thai society)
ร่างมติ 1 ระเบียบวาระที่ 2.1 ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง (Mental well-being system for non-violent Thai society)
เอกสารหลัก 1 ระเบียบวาระที่ 2.1 ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง (Mental well-being system for non-violent Thai society)
- รายชื่อภาคีร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนมติ ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง
รายงานฉบับที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2.2 การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Strengthening the mechanisms of Water Resources Management (WRM) at local levels)
ร่างมติ 2 ระเบียบวาระที่ 2.2 การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Strengthening the mechanisms of Water Resources Management (WRM) at local levels)
เอกสารหลัก 2 ระเบียบวาระที่ 2.2 การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Strengthening the mechanisms of Water Resources Management (WRM) at local levels)
- รายชื่อภาคีร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนมติ การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่
รายงานฉบับที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2.3 การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Promoting quality births and child growth for population development)
ร่างมติ 3 ระเบียบวาระที่ 2.3 การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Promoting quality births and child growth for population development)
เอกสารหลัก 3 ระเบียบวาระที่ 2.3 การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Promoting quality births and child growth for population development)
- รายชื่อภาคีร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนมติ การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ระเบียบวาระที่ 4 การรายงานการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 15.3 หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ “ชี้เป้า หลักประกันรายได้ สู่คุณภาพชีวิตเมื่อยามสูงวัย”
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 5 ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ 1 ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง (Mental well-being system for non-violent Thai society)
เอกสารหลัก 1 ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง (Mental well-being system for non-violent Thai society)
มติ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Strengthening the mechanisms of Water Resources Management (WRM) at local levels)
เอกสารหลัก 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Strengthening the mechanisms of Water Resources Management (WRM) at local levels)
มติ 3 การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Promoting quality births and child growth for population development)
เอกสารหลัก 3 การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Promoting quality births and child growth for population development)
เอกสารแนบท้าย มติ 1 การกล่าวถ้อยแถลงร่วมขับเคลื่อนมติ ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง
เอกสารแนบท้าย มติ 2 การกล่าวถ้อยแถลงร่วมขับเคลื่อนมติ ประเด็นการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่
เอกสารแนบท้าย มติ 3 การกล่าวถ้อยแถลงร่วมขับเคลื่อนมติ การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นการขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG: การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน
ประเด็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model)
ประเด็นหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
สมัชชาสุขภาพ 15. มติ 1 การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG: การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน
สมัชชาสุขภาพ 15. มติ 2 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สมัชชาสุขภาพ 15. มติ 3 หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
เอกสารแนบท้ายมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 มติ 1
เอกสารแนบท้ายมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 มติ 2
เอกสารแนบท้ายมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 มติ 3
เส้นทางเดิน มติ 2 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานความก้าวหน้า “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา”
ผังบริเวณสถานที่จัดงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
โครงการประกวดการออกแบบสร้างสรรค์อัตลักษณ์ (Key Visual) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ประกาศผล การประกวดออกแบบสร้างสรรค์อัตลักษณ์ (Key Visual) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (Update 20 ธันวาคม.2565)
คู่มือแนะนำวิธีการร่วมประชุมออนไลน์
สูจิบัตร (PDF File)
“ไปให้ถึงสุขภาวะ (Well Being) ด้วยระบบสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Health care and Medicine)”
PUBLIC SPACE DESIGN : ความท้าทายของกลไกระดับท้องถิ่นต่อภารกิจสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะสู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน
มุมมองของคนรุ่นใหม่กับความรุนแรงในสังคมไทย
กลไกการเงิน เพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและมีสุขภาวะ
“สานพลังขับเคลื่อนการลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคร้ายแรง จากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่”
ฉัน-เธอ-เขา คือ “เรา” ทุกอัตลักษณ์ทางเพศร่วมสร้างสังคมเสมอภาค สานพลังสู่ความเสมอภาคทางสังคม
การบริหารจัดการลุ่มน้ำ : ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม
ทางออกสุขภาพจิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น ความเป็นธรรมทางสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์
รายชื่อหน่วยงาน องค์กรและภาคีที่เกี่ยวข้องกับมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
หนังสือรายงานผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
เวทีเสวนา “ไปให้ถึงสุขภาวะ (Well Being) ด้วยระบบสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Health care and Medicine)”
เวทีเสวนา “กลไกการเงินเพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและมีสุขภาวะ”
เวทีเสวนา “PUBLIC SPACE DESIGN : ความท้าทายของกลไกระดับท้องถิ่นต่อภารกิจสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน”
เวทีเสวนา “มุมมองของคนรุ่นใหม่กับความรุนแรงในสังคมไทย”
เวทีเสวนา “สานพลังขับเคลื่อนการลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคร้ายแรง จากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่”
เวทีเสวนา “ฉัน - เธอ - เขา คือ ‘เรา’ ทุกอัตลักษณ์ทางเพศร่วมสร้างสังคมเสมอภาคสานพลังสู่ความเสมอภาคทางสังคม”
เวทีเสวนา “การบริหารจัดการลุ่มน้ำ: ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม”
เวทีเสวนา “ทางออกสุขภาพจิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น”

ข่าวและกิจกรรม

  • slidebg1

สถานที่จัดงาน

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ถนนแจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพมหานคร