Page 9 - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
P. 9

ความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย   9

       วันพฤหัสบัดีที� 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

       เวลา        กำาหนดการ

       10.05 - 10.15 น.  รับรองระเบียบวิ�ระกำ�รประชุมสมัชช�สุข้ภ�พื้แห่งช�ติิ ครั�งที่ี� 16 พื้.ศ. 2566
       ห้องประชุมใหญ่   โด็ย คณะกรรมัการจัด็สมััชชาสุขภาพแห่่งชาติิ

                 ครั�งที่่� 15 แลัะครั�งที่่� 16 พ.ศ. 2565 - 2566       10.05 - 10.30 น.  รับประที่านอาห่ารว่าง ร่วมักิจกรรมัแลัะชมันิที่รรศการ       10.30 - 12.00 น.  พิจารณาระเบ่ยบวาระที่่� 1 แลัะแสด็งถ้อยแถลังร่วมัขับเคลัื�อนร่างมัติิ

       ห้องประชุมใหญ่   “ระบบสุข้ภ�วิะที่�งจัิติเพื้้�อสังคมไที่ยไร้ควิ�มรุนแรง”

                 โด็ย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
                 ประธาน คจั.ส่ช. ครั�งที่่� 15 และ ครั�งที่่� 16

                 ผู้้้แที่นคณะอนุกรรมการกำากับ ส่นับส่นุน

                 และเช่�อมโยงกระบวนการส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่
                                                เอกสาร แลัะสื�อ

       12.00 - 13.00 น.  พักรับประที่านอาห่ารกลัางวัน       13.00 - 14.30 น.  พิจารณาระเบ่ยบวาระที่่� 2 แลัะแสด็งถ้อยแถลังร่วมัขับเคลัื�อนร่างมัติิ
       ห้องประชุมใหญ่   “กำ�รส่งเสริมควิ�มเข้้มแข้็งกำลไกำกำ�รบริห�รจััดกำ�รนำ��เชิงพื้้�นที่ี�”

                 โด็ย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

                 ประธาน คจั.ส่ช. ครั�งที่่� 15 และ ครั�งที่่� 16
                 ผู้้้แที่นคณะอนุกรรมการกำากับ ส่นับส่นุน

                 และเช่�อมโยงกระบวนการส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่

                                                เอกสาร แลัะสื�อ

       14.30 - 16.30 น.  รับประที่านอาห่ารว่าง ร่วมักิจกรรมัแลัะชมันิที่รรศการนอกห่้องประชุมั
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14