Page 8 - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
P. 8

8   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั ้ งที ่ 16


                                     ้
                                       ่
           กำำ�หนดกำ�รสมัชช�สุข้ภ�พื้แห่งช�ติิ ครังที่ี 16 พื้.ศ. 2566
                         ภ�ยใติ้ประเด็นหลักำ
       “ควิ�มเป็ นธีรรมด้�นสุข้ภ�พื้ โอกำ�สและควิ�มหวิังอน�คติประเที่ศไที่ย”
                      ่
                   วิันที่ี 21 - 22 ธีันวิ�คม พื้.ศ. 2566

        โรงแรมเซ็นที่ร� บ�ยเซ็นที่�ร�ศูนย์ร�ชกำ�ร คอนเวินชันเซ็นเติอร์ แจั้งวิัฒนะ กำรุงเที่พื้ฯ       วันพฤหัสบัดีที� 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

       เวลา        กำาหนดการ
       08.30 - 09.30 น.  ลังที่ะเบ่ยนเข้าร่วมัประชุมัแลัะเติร่ยมัความัพร้อมัของผู้้้เข้าร่วมัประชุมั

                                                 ZOOM

       09.00 - 09.10 น.  การแสด็ง
       ห้องประชุมใหญ่   กำ่อนเปิดง�นสมัชช�สุข้ภ�พื้แห่งช�ติิ ครั�งที่ี� 16 พื้.ศ. 2566       09.10 - 09.40 น.  พิธ่เปิด็สมััชชาสุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งที่่� 16 พ.ศ. 2566 แลัะปาฐกถาพิเศษ

       ห้องประชุมใหญ่   “สร้�ง...ควิ�มเป็นธีรรมด้�นสุข้ภ�พื้ ส�น...อน�คติประเที่ศไที่ย”

                 โด็ย นายภ้มัิธรรมั เวชยชัย
                 รองนายกรัฐมนติร่ และประธานกรรมการสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ       09.40 - 09.50 น.  ร่วมัประกาศเจตินารมัณ์

       ห้องประชุมใหญ่   “ส�นพื้ลังหน่วิยง�น องค์กำรภ�คี เคร้อข้่�ย ร่วิมข้ับเคล้�อนนโยบ�ย

                 ส�ธี�รณะสู่ควิ�มเป็นธีรรมด้�นสุข้ภ�พื้และสังคม”
                 โด็ย คณะกรรมัการสุขภาพแห่่งชาติิ

                 แลัะเครือข่ายสมััชชาสุขภาพที่ั�วประเที่ศ
                               ZOOM

       09.50 - 10.05 น.  ปาฐกถาพิเศษ

       ห้องประชุมใหญ่   “Institutionalizing Social participation for Health and
                 Well-being”

                 โด็ย Ms. Saima Wazed

                 ประธานม้ลนิธิ Shuchona ประเที่ศบังกลาเที่ศ          เอกสาร แลัะสื�อ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13