Page 4 - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
P. 4

4   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั ้ งที ่ 16

      ส�ระสำ�คัญข้องสมัชช�สุข้ภ�พื้แห่งช�ติิ

          ่
                 ้
        ้
                   ่
      ครังที 15 และครังที 16 พ.ศ. 2565 - 2566

         1. ข้้อกำำ�หนดพื้้�นฐ�น


          “สมััชชาสุขภาพแห่่งชาติิ” หมายถึึง กระบวนการระดัับชาติิที่่�ให้ทีุ่กภาคส่่วนที่่�เก่�ยวข้้องในส่ังคมไดั้ร่วม
      แลกเปล่�ยนองค์ความร้้และเร่ยนร้้อย่างส่มานฉัันที่์ เพื่่�อนำาไปส่้่การม่ข้้อเส่นอนโยบายส่าธารณะและการข้ับเคล่�อน
      นโยบายส่าธารณะเพื่่�อสุ่ข้ภาพื่หร่อความม่สุ่ข้ภาพื่ข้องประชาชน โดัยจััดักระบวนการอย่างเป็นระบบและม่ส่่วนร่วม
      อนึ�ง พื่.ร.บ. สุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ 2550 มาติรา 41 ระบุว่า ให้คณะกรรมการสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ (คส่ช.) จััดัให้ม่ส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่
      แห่งชาติิอย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง
         2. คณะกำรรมกำ�รจััดสมัชช�สุข้ภ�พื้แห่งช�ติิ


          คณะกรรมการสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ (คส่ช.) ที่่�ม่ นายอนุที่ิน ชาญว่รก้ล รองนายกรัฐมนติร่ เป็นประธาน
      ไดั้แติ่งติั�งคณะกรรมการจััดัส่มัชชาสุ่ข้ภาแห่งชาติิ (คจั.ส่ช.) ครั�งที่่� 15 และครั�งที่่� 16 พื่.ศ. 2565 - 2566 โดัยม่
      นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจั เป็นประธาน ที่ำาหน้าที่่�จััดัการประชุมส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ ติามที่่�มาติรา 41-43
      แห่งพื่ระราชบัญญัติิสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ พื่.ศ. 2550 กำาหนดัไว้ (ติามคำาส่ั�ง คส่ช.ที่่� 9/2564 ลงนามเม่�อวันที่่� 13 ธันวาคม 2564)

      ซึ่ึ�งในองค์ประกอบข้อง คจั.ส่ช. ชุดัน่� ม่กรรมการที่่�มาจัากผู้้้แที่นหน่วยงานภาครัฐ (Policy Actor) ผู้้้แที่นภาควิชาการ
      ผู้้้แที่นภาคเอกชน ผู้้้แที่นภาคประชาส่ังคม ผู้้้แที่นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ และม่นายแพื่ที่ย์สุ่เที่พื่ เพื่ชรมาก เลข้าธิการ
      คณะกรรมการสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ เป็นกรรมการและเลข้านุการ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9