Page 6 - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
P. 6

6   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั ้ งที ่ 16          4. กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


                           กระบวนการพัฒนาข้อเสนอ
                           . วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                           . เวทีรับฟ�ง ข้อเสนอ/ข้อถกแถลง

                   1              2             3

               คจ.สช. เป�ดรับประเด็น
               . ประเด็นเดิม        พิจารณา            กําหนดร่าง
               . คสช. เสนอ                   พร้อม   ระเบียบวาระ
               . เครือข่ายเสนอ       ข้อเสนอ/ข้อถกแถลง       สมัชชาสุขภาพ
               . สช. ค้นหาประเด็น                     แห่งชาติ
               . คมส. เสนอทบทวน


                                พัฒนาวิชาการต่อเนื�อง
                   6              5             4


                             การประชุม
                             สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
               มติสมัชชาสุขภาพ                     กระบวนการพัฒนา
               แห่งชาติ          หาฉันทมติ/          ร่างระเบียบวาระ
               (นโยบายสาธารณะ)      พันธสัญญาการขับเคลื�อน
                             รายงานติดตาม
                             การขับเคลื�อนมติฯ

                             กิจกรรมอื�นๆ
           11                 . พื�นที�การพัฒนานโยบาย
                              สาธารณะกับภาคียุทธศาสตร์
                             . แลกเปลี�ยนเรียนรู้รูปธรรม
                              ความสําเร็จ ฯลฯ
         ทบทวนมติ
         Re-visit
                                 7             8


                                 คสช.          ครม. เห็นชอบ


                                 9             10

                 เครือข่ายขับเคลื�อน      คมส.         หน่วยงาน องค์กร
                                           ดําเนินการ
                 . คณะอนุกรรมการ 2 คณะ
                 . วิเคราะห์มติฯ
                 . ส่งเสริม/สนับสนุน/แสวงหาความร่วมมือ
                 . ติดตาม/ประเมินผล
                 . รายงาน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11