Page 7 - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
P. 7

ความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย   7
         5. กลไกและผังกระบวนการเชิงปฏิบัติการของการจัด
           สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั�งที� 15 และครั�งที� 16 พ.ศ. 2565 – 2566

          ธรรมนูญสุขภาพฯ/สมัชชาฯ/สิทธิด้านสุขภาพ/HIA-เครื�องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพ         ร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาชีพ/วิชาการ
         และภาคประชาสังคม/ชุมชน/เอกชน

                                         พัฒนาข้อเสนอ
           วิเคราะห์ประเด็น        ประเด็นพื�นที�       นโยบายสาธารณะ
             ระดับชาติ         ที�สะท้อนประเด็น       โดยใช้กระบวนการ
          (สังคมสูงวัย,BCG,EEC,…)    ยุทธศาสตร์ชาติ      สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น


                                       มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

                      คณะทํางาน              นโยบายระดับชาติ/
          วิเคราะห์ประเด็นพื�นที� พัฒนาประเด็น            หน่วยงานส่วนกลาง
           (ภาค/จังหวัด)  (ทีมวิชาการส่วนกลาง+พื�นที�)
                                         นโยบายระดับ
                                         ภูมิภาค/จังหวัด

                                   แผนสภาพัฒน์ฯ ภาค  แผนจังหวัด                                 ครม.      ขับเคลื�อนมติฯ
           คจ.สช.       วงหารือย่อย
                     ของ คจ.สช.
                                       งานประชุมสมัชชาสุขภาพ
                                        แห่งชาติ ครั�งที� 15-16
                                 คสช.    รับรองมติ, กล่าวถ้อยแถลง,
                   ประสานหน่วยนโยบาย/             แลกเปลี�ยน, หารือ
                   หน่วยงานส่วนกลาง/            รับรองมติ, กล่าวถ้อยแถลง,
                     ภูมิภาค/พื�นที�     คมส.      แลกเปลี�ยน, หารือ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12