Page 5 - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
P. 5

ความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย   5
         3. วิิธีีกำ�รจััดสมัชช�สุข้ภ�พื้แห่งช�ติิ ครั�งที่ี� 15 และครั�งที่ี� 16 พื้.ศ. 2565 - 2566

          3.1 ข้อพิจารณาห่ลััก

             1) พื่ัฒนาการและบที่เร่ยนข้องการจััดัส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิที่่�ผู้่านมา
             2) ส่ถึานการณ์ดั้านสุ่ข้ภาพื่ข้องประเที่ศ โดัยเฉัพื่าะที่่�เกิดัจัากวิกฤติการระบาดัข้องโควิดั-19
             3) เป้าหมายข้องร่างธรรมน้ญว่าดั้วยระบบสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ ฉับับที่่� 3
             4) เป้าหมายข้องแผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกิจัและส่ังคมแห่งชาติิ ฉับับที่่� 13

           3.2 ประเด็็นห่ลััก (Theme) ของสมััชชาสุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งที่่� 15 แลัะครั�งที่่� 16 คือ
             “ความัเป็นธรรมัด็้านสุขภาพ โอกาสแลัะความัห่วังอนาคติประเที่ศไที่ย”

             ความเป็นธรรมดั้านสุ่ข้ภาพื่ (health equity) หมายความถึึง การไม่ม่ความเหล่�อมลำ�าในส่ังคม ประชาชน
      กลุ่มติ่าง ๆ ส่ามารถึเข้้าถึึง (access) ระบบสุ่ข้ภาพื่ (health systems) อย่างม่ส่ิที่ธิ เส่ร่ภาพื่ และความเส่มอภาคเที่่าเที่่ยมกัน
      โดัยไม่ถึ้กก่ดักั�นโดัยปัจัจััยส่ังคมกำาหนดัสุ่ข้ภาพื่ (social determinants of health) ใดั ๆ ซึ่ึ�งถึ่อเป็นการพื่ัฒนาพื่่�นฐาน

      (development) เพื่่�อไปส่้่อนาคติ (future) ข้องส่ังคมไที่ยส่้่คนรุ่นติ่อไป (next generations) ดั้วยโอกาส่และความหวัง
      (opportunity and hope)

           3.3 กรอบแนวที่างการจัด็สมััชชาสุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งที่่� 15 แลัะครั�งที่่� 16 พ.ศ. 2565 - 2566

              1) คัดัเล่อกประเดั็นที่่�จัะเข้้าส่้่การพื่ิจัารณาข้องส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิ เน้นเป็นประเดั็นระดัับประเที่ศ
      และม่หน่วยงานหร่อองค์กรระดัับชาติิเป็นเจั้าภาพื่หลัก
             2) ประยุกติ์ใช้กระบวนการส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่เฉัพื่าะประเดั็น เพื่่�อแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้ ร่วมคิดั ร่วมเป็นเจั้าข้อง
      จันไดั้ข้้อเส่นอที่่�ม่ความพื่ร้อมที่างวิชาการ และม่เคร่อข้่ายหน่วยงานหร่อองค์กรพื่ร้อมร่วมข้ับเคล่�อนชัดัเจัน

             3) ม่การบ้รณาการในการพื่ัฒนานโยบาย (ข้าข้ึ�น) และข้ับเคล่�อนเชิงระบบ (ข้าเคล่�อน) รวมที่ั�งเช่�อม
      การข้ับเคล่�อนร่วมกับส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่ในพื่่�นที่่�
             4) จััดัส่มัชชาสุ่ข้ภาพื่แห่งชาติิดั้วยวิธ่การที่่�ย่ดัหยุ่น ติ่อเน่�อง และเปิดักว้าง เพื่่�อส่ร้างการม่ส่่วนร่วม
      ข้องภาคส่่วนติ่าง ๆ ให้กว้างข้วางมากที่่�สุ่ดั
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10