กระบวนการพัฒนา ร่าง ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ | 17 กรกฎาคม 2563

1465 วิว

   

1 ประชุม “ชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ร่าง ระเบียบวาระ”

 
   
 • ชวนทำความเข้าใจการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา ร่าง ระเบียบวาระ
 •    
 • การปรับปรุงกระบวนการ ร่าง ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤต จากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน
 •    
 • แนวทางและปฏิทินการพัฒนา ร่าง ระเบียบวาระ (PPT)
 •    
 • การปรับปรุงกระบวนการ ร่าง ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19
 •    
 • เอกสารข้อถกแถลง เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19
 •    
 • เอกสารข้อถกแถลง เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤต จากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน
 •    
 • เอกสารข้อถกแถลง เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤต จากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน (PPT)
 •    
 • เอกสารข้อถกแถลง เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 (PPT)
 •    
 • คำถามคำตอบ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาข้อเสนอ เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤต จากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน
 •  
     

  2 ประชุม “รับฟังความเห็นต่อเอกสารข้อถกแถลง”

   
     
 • เอกสารข้อถกแถลง เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤต จากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน
 •    
 • เอกสารข้อถกแถลง เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19
 •    
 • คำตอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อข้อถกแถลงเรื่อง“การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19”
 •    
 • คำตอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อข้อถกแถลงเรื่อง“ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤต จากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน”
 •