สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ | 18 ธันวาคม 2565

568 วิว

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกครั้ง โดยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีมติให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนมติจากการประชุมส มัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 จำนวน 1 มติ และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จำนวน 2 มติ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 มติ ได้แก่

  1. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 มติ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
  2. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มติ 1 ความก้าวหน้ามติ 14.1 การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19
  3. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มติ 3 การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ