สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)"สมัชชาพลเมืองสงขลา ชูความเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา”

โดย กลุ่มงานสื่อสารสังคม | 18 กันยายน 2566

434 วิว

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข” คือวิสัยทัศน์ร่วมของทุกหน่วยงานที่จะนำพาสงขลา ไปในปี 2570  หน่วยงานภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดเวทีรับฟังผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคีพัฒนาระดับจังหวัด ในชื่องาน “สมัชชาวันพลเมืองสงขลา” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีภาคีพลเมืองสงขลากว่า 20 องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน 200 คนมาร่วมงาน โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

5 ฐานคิดของสมัชชาพลเมืองสงขลา ที่เป็นหัวใจในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ 1.สร้างหุ้นส่วนการพัฒนา 2.สร้างข้อตกลงความร่วมมือ 3.กำหนดเป้าหมายร่วม 4.บูรณาการความร่วมมือ 5.จัดเวทีกลางสื่อสารและสร้างพลังพลเมืองสงขลา

งานวันพลเมืองสงขลา มีนายไพเจน มากสุวรรณ นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดและเสนอแนวคิดการพัฒนาภายใต้ ยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จณิสตา จุลสุวรรณ์ สนง.สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ชี้ประเด็นสำคัญว่า เศรษฐกิจสงขลาเริ่มฟื้นตัว แต่ด้านสังคมยังน่าเป็นห่วง สงขลาเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวในปี 2567 ยังมีปัญหาแรงงานขาดทักษะฝีมือ และยาเสพติด

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอกระบวนการ "SEA ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาและปัตตานี” ว่าต้องเน้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เน้นประเด็นการพัฒนาเกษตร การค้าชายแดน การสร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติ เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอเป้าหมายร่วมได้แก่
1. สงขลาสู่มรดกโลก เชื่อมโยงฐานทุนด้านอาหาร ภูมิปัญญา อัตลักษณ์สงขลา โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข และ อ.เทพรัตน์ จันทร์พันธ์
2. สร้างเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างประวัติศาสตร์ร่วม พื้นที่จัดการร่วม โดย นายกำราบ พานทอง
3. Songkhla wallet สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนลดรายจ่าย ใช้เงินเป็นเครื่องมือเชื่อมร้อยคนสงขลาพึ่งพากันเอง ช่วยเหลือกันและกัน ผ่านคูปองดิจิตอลหรือบัตรสงขลา โดยนายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์
4. การเชื่อมโยงกับกองบุญสวัสดิการชุมชน โดย นายอุดม แก้วประดิษฐ์ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รับภาวะโลกเดือดนำเป้าหมายร่วม
1. การทำแผนที่เสี่ยงภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา โดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม beach for life
2. “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” และจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน โดยนายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา

ด้านสังคมเป็นสุข นำเสนอเป้าหมายร่วม หาเพื่อน หา พ.ว.ก.
1. การสร้างหุ้นส่วนทางสังคมสร้างสวัสดิการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และ Open Data ข้อมูลกลาง โดยนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พมจ.สงขลา นางสาวกัญณภัส จันทร์ทอง สมาคมอาสาสร้างสุข
2. One ID One Stop Service การถ่ายโอนรพ.สต.และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ พชอ.นาทวี

“พลังพลเมืองสงขลา ได้ร่วมกันทำงานผ่านรูปแบบ เครือข่ายความร่วมมือ สร้างกระบวนการเชื่อมโยง ทุกภาคส่วนในจังหวัด เมื่อได้ฟังสถานการณ์ต่างๆ ในจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ของคนสงขลา หาพวกเราได้ชื่อว่าเป็น “พลเมืองสงขลา” แล้ว เราคงอยู่นิ่งไม่ได้  ต้องหันมาร่วมกันคิด ร่วมลงมือทำ ร่วมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยกัน” ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย้ำถึงความร่วมมืออย่างจริงจัง

ปิดเวทีสมัชชาพลเมืองสงขลา ด้วยความเห็นหุ้นส่วนของหน่วยงานทางนโยบาย โดยจารึก ไชยรักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งทั้งในส่วนตัวที่เป็นพลเมืองสงขลาคนหนึ่ง และในนามผู้บริหารองค์กร ไว้ว่า “ชื่นชมสงขลาเป็นจังหวัดที่มีกระบวนการจัดเวทีกลาง เป็นพื้นที่กลางของทุกภาคีเครือข่ายมาร่วมกันนำเสนอเป้าหมายการขับเคลื่อนได้ดีเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ทำอย่างไรนโยบายสาธารณะที่สงขลาร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม จะมีเจ้าภาพ หน่วยงานรับเป็นเจ้าภาพหลัก และเสนอว่าประเด็นต่างๆ ที่ได้ปรึกษากันในเวทีกลางวันนี้ จะเห็นความสำเร็จอย่างไร ต้องช่วยกันวางระยะเวลาไว้เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า” ในนามองค์กรที่สานพลังขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ยินดีเป็นหุ้นส่วนพัฒนาและเป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนความเข้มแข็งของพลังพลเมืองเพื่อร่วมพัฒนาสังคมสุขภาวะต่อไป