สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)สุขภาพจิตสำคัญ "ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงจังหวัดหนองบัวลำภู" สมัชชาเฉพาะประเด็น จังหวัดหนองบัวลำภู

โดย กลุ่มงานสื่อสารสังคม | 15 พฤศจิกายน 2566

272 วิว

15 พ.ย.66  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นำโดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคสช. และคณะเจ้าหน้าจากสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ สช. เข้าร่วมเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็นจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  

โดย ผู้ว่าราชการ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์และเปิดงาน  แนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและวิธีการสำคัญในการรับมือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ระบบสุขภาพจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงของจังหวัดหนองบัวลำภู ต้องปิดช่องว่างและเน้นการทำงานร่วมทุกกับภาคส่วน

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวรายงานและทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมทั้งมีทีมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และอนุกรรมการกำกับ สนับสนุน และเชื่อมโยงกระบวนการสมัชชาสุขภาพ นำโดย นพ.สมชายพีระปกรณ์ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ร่วมร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนกำลังใจ

จังหวัดหนองบัวลำภู มีสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น พบว่ามีสาเหตุความรุนแรงมาจากปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด รวมถึงการเสพติดโซเชียลมีเดีย ที่แทรกซึมอยู่ในทุกครอบครัว  ดังนั้นจึงเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมแก้ปัญหา ความจำเป็นต้องบูรณาการในระดับนโยบายระดับจังหวัดและระดับชาติ โดย มุ่งให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตในครอบครัว ในชุมชน ในสถานศึกษา ในสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตามกลุ่มวัยและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม ให้มีสุขภาวะทางจิตที่ดี มีความปลอดภัยไร้ความรุนแรง เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร

สุดท้ายคือการเพิ่มมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางจิต จากการเสพติดโซเชียลมีเดีย ไม่เพียงเท่านั้นยีงมีการทำเส้นทางเดิน Road Map เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ ระบบสุขภาพทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งต่อเป็นข้อเสนอหน่วยงานและแผนงานจังหวัดต่อไป

จากเวทีจะมีการวิเคราะห์ข้อเสนอดังกล่าวนี้ร่วมกับข้อเสนอจากจังหวัดนครสวรรค์ (จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วเมื่อ 26 ต.ค.66) และข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วเมื่อ  14 พ.ย. 66) รวบรวมเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นระบบสุขภาวะทางจิตฯ วันที่ 22 พ.ย. 66 เพื่อหาฉันทมติร่วมกันต่อไป