สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)


  • slidebg1

สมัชชาเฉพาะประเด็น

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ


การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

นโยบายสาธารณะนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา นโยบายและขับเคลื่อนมาตรการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ได้รับการคุ้มครอง สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามหลักการของ สิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ได้พิจารณารายงานเรื่อง การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ คำนึงถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ข้อ ๗ เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิดและสิทธิที่จะได้สัญชาติ และเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแล เลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน และรัฐภาคีจะประกันให้มีการปฎิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและ พันธกรณีของ รัฐภาคีที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เด็ก จะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ คำนึงถึง ประกาศคำมั่นของประเทศไทย ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญ คือ การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ การยกระดับการให้ การคุ้มครองทางสังคมแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติ และการปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาสัญชาติ และสิทธิความเป็นพลเมือง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาสถานะ ให้สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค คำนึงถึง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔ มติที่ ๒ เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการ สุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม ที่ให้มีการพัฒนากฎหมายหลักประกันสุขภาพ สำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพ หรือมีการทบทวนกฎหมาย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๕ รวมทั้งกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย และ มาตรา ๔๗ ได้รับรองหลักการบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและ ขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มติ (Policy Resolution) นโยบายสาธารณะนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา นโยบายและขับเคลื่อนมาตรการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ได้รับการคุ้มครอง สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามหลักการของ สิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาระหว่างประเทศ หน้าที่ ๒/๕ กังวล บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยังไม่ได้รับสิทธิบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และสิทธิ ประโยชน์ทางการแพทย์เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนสัญชาติไทย ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจของ เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ชื่นชม รัฐบาลที่ได้ประกาศคำมั่นสิทธิมนุษยชนต่อสหประชาชาติที่ยืนยันเจตนารมณ์ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล ที่ว่ารัฐไทยจะร่วมมือในการขจัดความไร้รัฐและส่งเสริมการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงบริการ ในการจดทะเบียนเกิด และทะเบียนราษฏรของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ห่วงใย ว่าหากไม่มีการบูรณาการกลไกประสาน เชื่อมโยง และติดตามการดำเนินงาน การหนุนเสริม การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย จะทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาสิทธิด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดการคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน ไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ

มติ (Policy Resolution)

ดาวน์โหลด

เอกสารหลัก (Main document)

ดาวน์โหลด

แผนที่ทางเดิน (Roadmap)

ดาวน์โหลด

ภาคผนวก

ดาวน์โหลด

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมติ

ดาวน์โหลด