สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)การเปลี่ยนแปลงของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

2044 วิว

 

1 ปรับและบูรณาการการดำเนินการทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพจังหวัด

2 เตรียมประเด็นทางวิชาการ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกัน 2 ปี

3 ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนมติและนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

4 เปิดให้ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมสมัชชาฯ ให้กว้างขวางขึ้น ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และทบทวนสมาชิกสมัชชาฯ จากบุคคล หรือผู้แทนองค์กร ตามมาตรา 44 วรรคสอง ให้ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบวาระมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสมัชชาสุขภาพฯ 14

1 เพิ่มสมาชิก NHA14 ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง (ประชาชนที่สนใจ กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง เครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และคนรุ่นใหม่) ควบคู่กับเสริมสร้างความรอบรู้ใน NHA Literacy ผ่านสื่อที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

2 เชื่อมโยงกลไก NHA กับสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อนมากขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างพันธะสัญญา รวมทั้งการขยายและมีส่วนร่วมในงาน Site events และงาน PHA ทั่วประเทศ

3 ก่อน NHA14 มีเวทีสร้างพันธะสัญญา (Commitment)  และวันประชุม NHA14 จากเดิมเป็นกระบวนการเพื่อหาฉันทมติ ปรับเป็นเน้นการเฉลิมฉลอง สร้างพันธะสัญญาในการขับเคลื่อนมติร่วมกัน

4 ปรับระยะเวลาของแผนการเตรียมงานให้เร็วขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมก่อน NHA14 มากขึ้น