• slidebg1
กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Fact Sheet ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
Fact Sheet การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกรณีโรคระบาดใหญ่
Handbill ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเอกสารร่างระเบียบวาระ
สูจิบัตร งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ตารางรวบรวมความเห็นต่อเอกสารหลัก ร่างมติ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่
ตารางรวบรวมความเห็นต่อเอกสารหลัก ร่างมติ เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
คู่มือการร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วยช่องทางออนไลน์
กระบวนการพิจารณาร่างมติฯ วิธีขอแสดงความเห็นและกติกาการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
รายงานฉบับที่ หนึ่ง ของคณะอนุกรรมการบริหารและดำเนินการประชุม คณะที่ 1
รายงานฉบับที่ หนึ่ง ของคณะอนุกรรมการบริหารและดำเนินการประชุม คณะที่ 2
รายงาน ผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

ข่าวและกิจกรรม

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

สถานที่จัดงาน

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2

บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ