สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

1. เอกสารหลัก : สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
2. ร่างมติ : มิติเศรษฐกิจ ประเด็น การออมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
3. ร่างมติ : มิติชุมชนสังคม ประเด็น การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
4. ร่างมติ : มิติสภาพแวดล้อม ประเด็น นโยบายการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี
5. ร่างมติ : มิติสุขภาพ ประเด็น สร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

Download Files