ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ประกาศรอบที่ 3)

   ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 (คจ.สช.) ได้เปิดช่องทางเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่เสนอจากองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จำนวน 65 ประเด็น
 
   บัดนี้ คจ.สช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาจากความสำคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ ความรุนแรงของผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์ เพื่อกำหนดเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนี้
 
   1. ปรับเปลี่ยนชื่อ ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 ที่ประกาศแล้ว จำนวน 3 ระเบียบวาระ ได้แก่
1.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs) เปลี่ยนเป็น ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs)
1.2 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง เปลี่ยนเป็น การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.3 อีสปอร์ตกับสุขภาวะ เปลี่ยนเป็น ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
 
   2. กำหนด ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ระเบียบวาระ คือ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม
 
   3. สรุป ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 จำนวน 4 ระเบียบวาระ ดังนี้
3.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs)
3.2 การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.3 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
3.4 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม
 
   ทั้งนี้ คจ.สช. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการ ดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น เพื่อจัดทาร่างเอกสารและร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะในแต่ละระเบียบวาระ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในประเด็นนั้น ๆ และข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป

ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 1)
ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 2)
ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 3)

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

Download Files