ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เพิ่มเติม

   ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 (คจ.สช.) ได้เปิดช่องทางเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่เสนอจากองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จำนวน 65 ประเด็น
 
   บัดนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาจากความสำคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ ความรุนแรงของผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์ เพื่อกำหนดเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ให้กำหนด ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ระเบียบวาระ คือ อี-สปอร์ตกับสุขภาวะ
 
   ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการ ดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น เพื่อจัดทำร่างเอกสารและร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะในแต่ละระเบียบวาระ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในประเด็นนั้น ๆ และข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
 

ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 1)
ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 2)

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

Download Files