ประกาศ (ร่าง)ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

   ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (คจ.สช.) ได้เปิดช่องทางเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อกาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นประเด็นที่เสนอจากองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จานวน ๖๕ ประเด็น
 
   บัดนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้ดาเนินการพิจารณาข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาจากความสาคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ ความรุนแรงของผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์ เพื่อกาหนดเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กาหนด ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒ ระเบียบวาระ คือ
 
   ๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs)
 
   ๒) การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการ ดาเนินการจัด
 
   กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสนับสนุนการทางานของคณะทางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น เพื่อจัดทาร่างเอกสารและร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะในแต่ละระเบียบวาระ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในประเด็นนั้น ๆ และข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

Download Files