เชิญภาคีเครือข่ายร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11