พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราชประทานแก่การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10