ปาฐกถาพิเศษ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

   

Clip ปาฐกถาพิเศษ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
File ปาฐกถาพิเศษ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
 
 
   
Clip ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
File ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
 
 
 
   
Clip ปาฐกถาพิเศษ ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ
File ปาฐกถาพิเศษ ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ
 
 
 
   
Clip ปาฐกถาพิเศษ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
File ปาฐกถาพิเศษ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
 
 
 
   
Clip ปาฐกถาพิเศษ Dr. Illona Kickbusch
File ปาฐกถาพิเศษ Dr. Illona Kickbusch
 
 
 
   
Clip ปาฐกถาพิเศษ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
File ปาฐกถาพิเศษ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
 
   
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143