6 ยุทธศาสตร์ปราบเชื้อดื้อยา
URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PyG5drAWvk&feature=youtu.be
ปก: