You are here


จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
สรุปเนื้อหา: 
ผ่านไปแล้วสำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ สมาชิกสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศยังคงมาเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักในส่วนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ปีนี้ให้ความสำคัญโดยให้เวลาและรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
รูปภาพหน้าแรก: 
รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ทำให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพและผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ กันอย่างเต็มที่ ทั้งจากกิจกรรมต่างๆ ในงาน และ หนังสือ “เรื่องเล่า...บนขบวนรถไฟสายสุขภาพ” ที่เล่าเรื่องเส้นทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาทุกมติ
สิ่งที่เห็นได้จากการนำเสนอมีทั้ง “รูปธรรมความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ” ทั้งในส่วนของนโยบายรัฐระดับชาติ เช่น มติสมัชชาที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ มีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ หรือ มติสมัชชาสุขภาพการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกทำการปรับระเบียบการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ขอรายใหม่ที่ต้องมีชั่วโมงการอบรมเพิ่มมากขึ้น ในส่วนนโยบายระดับท้องถิ่น มีรูปธรรมการปฏิบัติในพื้นที่ เช่น มติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในหลายโรงเรียนของจังหวัดสกลนคร และการปฏิบัติในหลายจังหวัดภาคอีสาน หรือมติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่มีการสร้างความร่วมมือกับเทศบาล อบต.และโรงเรียนของจังหวัดสุรินทร์ในการพัฒนาเมนูอาหารในโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังทำให้เห็น “กลไกที่ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่มีความหลากหลาย” ทั้งลักษณะที่มีหน่วยงานขับเคลื่อนเป็นหลัก หรือ หลายหน่วยงาน องค์กรร่วมกันเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนมติ และที่สำคัญคือ ได้เห็นความมุ่งมั่น ความพยายามของหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายในการผลักดันให้นโยบายสาธารณะจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม
ในช่วงของการแลกเปลี่ยนจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่เข้าร่วมงาน มีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น มติเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการเสนอให้งดเว้นการรักษาฟรีให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ ควรเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยคำนึงถึงหลักความสมานฉันท์ นอกจากนี้ ข้อเสนอจากหลายมติได้เสนอให้ขับเคลื่อนโดยให้ความสำคัญและให้บทบาทกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ด้วย เช่น มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน มติเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
สำหรับมติกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีข้อเสนอให้กระตุ้น สนับสนุนให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดนำเสนอประเด็นสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงเมื่อได้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วให้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง
การนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการสื่อสารผลการปฏิบัติให้กับสังคมได้รับรู้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ยังมีแนวทางที่จะเพิ่มการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ ให้มากขึ้นอีก เช่น การจัดทำ website งานขาเคลื่อน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่ทุกคนจะได้ติดตามรับรู้ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ อย่างต่อเนื่อง
สิ้นสุดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม รถไฟสายสุขภาพขบวนนี้ได้เพิ่มโบกี้ขึ้นมาอีก ๕ โบกี้ ที่พวกเราชาวสมาชิกสมัชชาสุขภาพและคนในสังคมจะต้องติดตามและร่วมกันผลักดันต่อไปให้ถึงสถานีปลายทาง...เพื่อเป้าหมายคือ “สุขภาวะของทุกคน”