You are here


การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ของประเทศไทย
สมัชชาครั้งที่: 
7
มติที่: 
5
ชื่อมติ: 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ของประเทศไทย
ผลการปฏิบัติงาน: 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 จำนวน 5 มติ และให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ และผู้แทนสำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขรับเป็นหน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของประเทศต่อไป กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลก โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกัน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเลขานุการร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 มติที่5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
รายละเอียดมติ: 
ข้อที่: 
1
ชื่อรายการ: 
รับรองแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ตามผนวกแนบท้ายมตินี้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเต็มที่
ผลการปฏิบัติงาน: 
  • เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีฉันทามติเรื่อง การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย  ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557
ข้อที่: 
2
ชื่อรายการ: 
ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นกรอบในการดำเนินการของประเทศต่อไป
ผลการปฏิบัติงาน: 
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คลช.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์สุชภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของประเทศ และ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลก โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกัน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเลขานุการร่วมกัน โดยมีหน้าที่และอำนาจตามเสนอ และให้พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กรภาคประชาสังคม ได้ร้วมกันจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ..ศ.2559-2562 ซึ่งเป็นฉบับแรกของไทย และอาจเป็นฉบับแรกของประเทศกำลังพัฒนา โดยมีเป้าหมายคือการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และปลอดภัยจากภัยคุกคาม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ซึ่งกรอบยุทธศษสตร์สุขภาพโลก พ.ศ.2559-2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1) การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ 2) การส่งเสิมระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง 3) ส่งเสริมบทบาทนำและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก 4) การส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างนโยบายสุขภาพภายในประเทศ และระหว่างประเทศ และ 5) การส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร และองค์กรในด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศและการพัฒนากลไกการประสานงาน ซึ่งจะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก ทั้งนี้คาดว่าจะได้นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
  • เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
  1. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020) เป็นกรอบในการดำเนินการด้านสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
  2. มอบหมายให้ สธ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ และกำหนดกลไกการสนับสนุนและประเมินผลติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อที่: 
3
ชื่อรายการ: 
ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลก โดยมีองค์ประกอบจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอื่นๆ เและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกลไกการดำเนินการ สนันสนุนและติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล รวมทั้งสื่อสารการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลกแล้วเสร็จ
ผลการปฏิบัติงาน: 
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 มติ 5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยและเสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 (Thailand Global Health Strategies 2015-2020) โดยเห็นชอบ

            1. ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของประเทศ

            2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลก โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกัน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเลขานุการร่วมกัน โดยมีหน้าที่และอำนาจตามเสนอ และให้พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ

            3. เสนอให้รัฐบาลควรกำหนดบทบาทการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของประเทศไทยในประชาคมโลกด้านสุขภาพ

  • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558 ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทไทย พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 
ข้อที่: 
4
ชื่อรายการ: 
ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9
เอกสารหลัก: