You are here


การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
สมัชชาครั้งที่: 
6
มติที่: 
7
ชื่อมติ: 
การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติงาน: 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 จำนวน 6 มติ โดยมอบหมายให้ :- เลขาธิการตณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในมติที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 เพื่อให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี หากเห็นว่า มติใดสมควรเสนอให้ คสช.พิจารณาก็ให้เสนอ คสช.พิจารณาต่อไป เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 จำนวน 8 มติ และให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รายละเอียดมติ: 
ข้อที่: 
1
ชื่อรายการ: 
ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนแนวคิด หลักการ ของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” และนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงสร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ“สุขภาพหนึ่งเดียว” ทุกระดับทั้งชุมชนท้องถิ่น จังหวัด ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ข้อที่: 
2
ชื่อรายการ: 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาองค์กรชุมชนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน และภาคประชาสังคม พัฒนากลไกในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาสุขภาพคน สัตว์ และการสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”
ข้อที่: 
3
ชื่อรายการ: 
ขอให้ศูนย์ประสานงานเครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว”เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานกับภาคราชการ และองค์กรของรัฐซึ่งมีแกนหลักในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานเช่น กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รายละเอียด: 

3.1 สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชนเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ ของ “สุขภาพหนึ่งเดียว”เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็นทิศทางเดียวกัน

3.2 นำแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิด“สุขภาพหนึ่งเดียว” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3.3 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของ “สุขภาพหนึ่งเดียว”ในทุกระดับ เพื่อการประสานงาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของภาคส่วนต่างๆและการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องระหว่าง คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นหรือที่เกิดขึ้นใหม่ และโรคที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมที่เสียสมดุลและสารพิษ

3.4 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการนำแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ “สุขภาพหนึ่งเดียว”ไปดำเนินการในระดับต่างๆ

3.5 สนับสนุนให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างจัดการความรู้ และพัฒนาศักยภาพของระบบวิจัยและระบบติดตามประเมินผลในทุกระดับ

ผลการปฏิบัติงาน: 
  • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557  กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ในกรมควบคุมโรค และได้มีการจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ได้ประสาน สช. ในเรื่องการปฏิบัติงานร่วมกับ อปท.
ข้อที่: 
4
ชื่อรายการ: 
ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” โดยสอดแทรกสาระในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
ข้อที่: 
5
ชื่อรายการ: 
ขอให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทยสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีหัวใจของการทำงานภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”
ข้อที่: 
6
ชื่อรายการ: 
ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8
เอกสารหลัก: