22/พฤษภาคม/2562
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพ และสุขภาวะที่ยั่งยืน”
   21-23 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 
เอกสารหลัก|เอกสารร่างมติ
2016-11-15 13:34:23 | Admin

 

Download file PDF เอกสารทั้งหมดในรูปแบบ Zip File  กดได้ที่นี่
Download file รายการเอกสารสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9  กดได้ที่นี่

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 รหัสเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 2.1
การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 1.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 1 / ผนวก 1.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / ร่างมติ 1.
 
ระเบียบวาระที่ 2.2
น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 2.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 2. / ผนวก 1.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / ร่างมติ 2.
 
ระเบียบวาระที่ 2.3
การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 3.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 3. / ผนวก 1.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / ร่างมติ 3.
 
ระเบียบวาระที่ 2.4
สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 4.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 4. / ผนวก 1.
 สมัชชาสุขภาพ 9 / ร่างมติ 4.
 
ระเบียบวาระที่ 2.5
รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติฯ
 สมัชชาสุขภาพ 9 / หลัก 5.