28/มกราคม/2563
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   21-23 ธันวาคม 2558
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เอกสารหลัก|เอกสารร่างมติ
2015-10-07 10:15:44 | Admin

 

Download file รายการเอกสารสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ กดได้ที่นี่

ร่างระเบียบวาระการประชุมรายการเอกสารรหัสเอกสาร
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เอกสารหลัก
ผนวก
ร่างมติ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ สุขภาวะชาวนา: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา

เอกสารหลัก
ผนวก
ผนวก
ร่างมติ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เอกสารหลัก
ผนวก
ผนวก
ร่างมติ
ระเบียบวาระที่ ๒.๔ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เอกสารหลัก
ผนวก
ร่างมติ
ระเบียบวาระที่ ๒.๕ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เอกสารหลัก
ผนวก
ร่างมติ
ระเบียบวาระที่ ๒.๖ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เอกสารหลัก