22/พฤษภาคม/2562
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ
   12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
.
ภาพเคลื่อนไหว ( Animation )
2018-10-30 17:30:59 | Admin


ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
Download clip จากสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ


การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Download clip จากสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ


ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
Download clip จากสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ


การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม
Download clip จากสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ