12/ธันวาคม/2562
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   21-23 ธันวาคม 2558
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๘
2016-03-23 00:00:00 | Admin
Untitled Document
มติ ๑ : สุขภาวะชาวนา: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา
มติ ๒ : ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
มติ ๓ : ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
มติ ๔ : นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
มติ ๕ : วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ