21/กุมภาพันธ์/2563
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพ และสุขภาวะที่ยั่งยืน”
   21-23 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 
ข่าว
เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เกาะติดสมัชชา ฉบับที่ 6 เกาะติดสมัชชา ฉบับที่ 5 เกาะติดสมัชชา ฉบับที่ 4 ทุกฝ่ายหนุน สนช.ออกกฎหมายคุมการตลาดนมผง คืนสิทธิสุขภาพ-ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วย ‘นมแม่' เกาะติดสมัชชา ฉบับที่ 3 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ร่วมสานพลัง สร้างเครื่องมือตามหลักประชาธิปไตย สร้างสุขภาวะได้ด้วยมือของคนในชาติ เกาะติดสมัชชา ฉบับที่ 2