21/กรกฎาคม/2562
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ
   12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
.