1/มิถุนายน/2563
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ"
   20-22 ธันวาคม 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
.
ข่าว
ยก ‘ศาสตร์พระราชา” ทิศทางปฏิรูปสุขภาพทศวรรษหน้า ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ – มองสุขภาวะองค์รวม เกาะติดสมัชชา ฉบับที่6 เกาะติดสมัชชา ฉบับที่5 เกาะติดสมัชชา ฉบับที่4 ด่วน แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 รวมพลังเคลื่อน ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ' วางเป้า 10 ปี พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข เกาะติดสมัชชา ฉบับที่3 เปิดฉาก ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ' ครั้งที่ ๑๐ หาฉันทมติ ๔ ระเบียบวาระ ‘เพิ่มกิจกรรมทางกาย-การจัดการขยะ-พัฒนาพื้นที่เล่น-การแก้ปัญหายาเสพติด'