ข่าวสารความเคลื่อนไหวของมติ

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยวิกฤตการณ์เชื้อดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑ ซึ่งมี ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อระดมความคิดเห็นคณะทำงานฯ ที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเด็นมีความชัดเจนมากขึ้น และนำบทสรุปไปรับฟังข้อคิดเห็นในวงกว้างต่อไป
24/08/2015

ชานชาลา

ผ่านไปแล้วสำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ สมาชิกสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศยังคงมาเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักในส่วนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ปีนี้ให้ความสำคัญโดยให้เวลาและรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย