BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: PHA

หนองคายวางแผน KICK OFF พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อความสุขคนหนองคาย

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2556 ทุกฝ่ายเห็นเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดและพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดหนองคาย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด

Read More »

เคลื่อนขบวนกว่า 8,000 คนร่วมงานสมัชชาอุบล 12 ซุ้ม ปลุกลานสมัชชาคึกคัก เตรียมเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา และการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการจัดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล คนทำงานสาธารณสุข ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวม 8,364 คน

Read More »

สมัชชาสุขภาพบานสะพรั่งที่เทศบาลนครพิษณุโลก

ในวงการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเชื่อว่า อปท. เกือบทุกแห่งรู้จักและอยากได้รางวัลอันทรงเกียรติที่มีชื่อว่า “รางวัลพระปกเกล้า” มาครอบครอง ในแต่ละปีจะมี อปท. หลายร้อยแห่งเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลนี้ และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าได้มีการประกาศผล อปท. ที่ได้รับ “รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๖” ออกมาเรียบร้อยแล้ว

Read More »

ขบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยได้โอกาส ผลักดันสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น คนไร้รัฐ ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย

หลังจากสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มีนโยบายต่อยอดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือ ทำให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้พัฒนาโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที/เฉพาะประเด็น ปี 2555 โดยแบ่งกลไกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย คณะทำงานบริหาร และหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด จากการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาร่วมกับภาคีสุขภาพในพื้นที่ พบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดน มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เป็นที่มาของแนวคิดการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็นคนไร้รัฐ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีอาณาเขตติดต่อกันกับประเทศลาว สามารถไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดาย มีการสร้างครอบครัวและมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอพยพหนีภัยทางการเมืองของลาว พ.ศ. 2503 และช่วง พ.ศ. 2518 ทำให้มีคนลาวมาอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยมากขึ้น จนเกิดลูกเกิดหลานมาจนถึงปัจจุบัน

Read More »

ชัยภูมิ…เกินคาด ประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

2-3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิและ สช. ว่างเว้นจากการทำงานร่วมกันมามานานพอสมควร นอกจากการประสานงานพื้นที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมอย่างต่อ เนื่อง ประกอบกับทางพื้นที่เองก็ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันเพื่อการขับ เคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แต่ก็มีการดำเนินงานตามภารกิจกิจกรรมของแต่ละองค์กรหน่วยงานนั้นๆ

Read More »

อุดรฯ ตั้งเวทีติดตามมติสมัชชาสุขภาพเด็กปีที่แล้ว ชูประเด็นท้องไม่พร้อม หยุดเหล้า เลิกเกมส์ ลดความรุนแรง

จาก การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามมติเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 2555 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม และประเด็นสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งสมัชชา สุขภาพจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆไว้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

Read More »

คจ.สจ.อุดรฯเคาะ 4 มติสมัชชาสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นเมืองไร้ขยะภายใน 5 ปี พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 25%

คจ.สจ. อุดรฯ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี มีวาระการพิจารณาร่างมติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปัญหาเด็กเยาวชนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าเป็นเมือง Zero Waste (ขยะเป็นศูนย์) ภายใน 5 ปี พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ด้านประเด็นผักปลอดสาร ห่วงผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนพื้นที่สีเขียว เตรียมวางแผนให้บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ชุมชน

Read More »

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58 ห่วงปัญหาเยาวชนติดสุรา ยาเสพติด และการค้ามนุษย์

Read More »

สกู๊ป: ย้อนรอย 12 ปี บนเส้นทางสุขภาวะคนหละปูน

บนเส้นทางสายสุขภาวะทุกจังหวัดล้วนมุ่งมั่นพยายามแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ “หละปูน” หรือจังหวัดลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดินสู้ฟัดอยู่ในเส้นทางนี้เช่นกัน โดยในงานเวทีต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้มีการบอกเล่าย้อนรอยความเป็นมากว่าจะมาเป็นเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดในวันนี้ผ่านปากคำของ “จรูญ คำปันนา” ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองแห่งเมืองหละปูน

Read More »

รู้จักสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ ผ่านปากคำ “พี่พงษ์” สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ในนามพ่อบ้านแห่งสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช.

ไขความคิดคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะพ่อบ้านที่ยืนอยู่ และมองเห็นความเป็นไปของกระบวนการสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น…คิด นิยาม สร้างจุดยืน หรือหลักการอย่างไรในเส้นทางเพื่อสุขภาวะของคนในพื้นที่

Read More »
AreaHpp Facebook