BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: PHA

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read More »

“บูรณาการสานพลังสร้างสุขภาวะ” การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗

หลังจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในปีแรก (๒๕๕๖) ร้อยเอ็ดได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนากลไก/กระบวนการต่อในปีที่ ๒ มีการปรับกลไกให้คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และได้ปรับกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนมากขึ้น และมี ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (คจ.สจ.รอ.) ได้จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีที่ ๒

Read More »

สช.เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่วางกำลังจัดเวที Workshop พัฒนากระบวนการหนุนเครือข่ายทำงานทั่วประเทศ

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ สช. จัด Workshop พัฒนากระบวนการสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินหน้าขายไอเดีย วางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะ พร้อมรุดหน้า ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศ โดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฎิบัติงานพื้นที่ สช. ระบุ หากทำได้ตามยุทธศาสตร์ คนไทยจะมีนโยบายเพื่อสุขภาวะที่กำหนดโดยพื้นที่แต่ละตำบล แต่ละจังหวัด

Read More »

โปรดฟังอีกครั้ง!! ผอ.สำนักสนับสนุนพื้นที่ฯแจงเป้าหมายทิศทางยุทธศาสตร์ เคลื่อนนโยบายสาธารณะในรอบ3 ปี

ความจริงทีมงานareahpp.net ได้เคยบอกเล่าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพื้นที่มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA; Provincial Health Assembly)

Read More »

หลักกิโลเมตรที่ 50 สุขภาวะคนมุกดาหาร สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557

มุกดาหาร จังหวัดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความอบอุ่นแบบพี่น้องตามวิถีคนอีสานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และมีความสนุกสนาน การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงต้อนรับกันด้วยการแสดงฟ้อนรำกับดนตรีแบบอีสานในช่วงพิธีเปิดและหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองในช่วงบ่าย ในเช้าวันนั้นท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ซึ่งเป็นธรรมดาของฤดูนี้และความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพี่น้องกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชนคนมุกดาหาร

Read More »

ร้อยเอ็ดเดินหน้า จัดสมัชชาสุขภาพ ปีที่ 2 ชู 5 ประเด็นครอบคลุม โรคร้าย เหล้า รากเหง้า อาหาร และสื่อ

หลังจากการดำเนินงานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี 2556 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าต่อเนื่องในปีที่ 2 ปรับขบวนคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดรองรับการทำงานในปี 57 โดยมีการขยายความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่ายในการ เป็นจำนวน 20 อำเภอและเครือข่ายในเชิงพื้นที่ 20 พื้นที่ มีฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่ายในการ เป็นจำนวน 20 อำเภอและเครือข่ายในเชิงพื้นที่ 20 พื้นที่ ส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการต่างๆในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด และการสื่อสารทางสัมคมมีเครือข่ายวิทยุชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน 2แห่ง

Read More »

เล่าเรื่องจากพื้นที่…ชัยภูมิ

วันอังคารที่ ๒๘  เดือน มกราคม  ๒๕๕๗ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ และการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ(PHA)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมมาจากทั้ง ๓ ภาคส่วน ประมาณ ๓๕ คนโดยทาง สช. นำทีมโดยมีพี่สุทธิพงษ์ ทรงพล(น้องโต้ง) แคลทรียา(น้องเหมี่ยว) และเก๋ เพื่อจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกระบวนการเตรียมการปรึกษาหารือวงเล็กต่อการพัฒนากลไกการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่โรงแรมชัยนาทธานี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาและธรรมนูญสุขภาพจังหวัดชัยนาท เพื่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้มี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ กล่าวชื่นชมและเสริมแรง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนจาก 70 องค์กรร่วมลงนามในพิธี

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม

Read More »

ชวนเลยปรับกลไก ยกระดับขบวนสมัชชา ทำประเด็นเย็นเพื่อประเด็นร้อน

บทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยที่ผ่านมา คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยหยิบยก “ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”  รวม ๔ ประเด็น สำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเตรียมกลไกคณะทำงานขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย ๑) กรณีปัญหาเหมืองทองคำที่ อ.วังสะพุง  ๒) กรณีปัญหาเหมืองเหล็กที่ อ.เชียงคาน ๓) กรณีปัญหาที่ดินและป่าไม้ผืนป่าภูค้อภูกระแต อ.ภูกระดึง ๔) กรณีปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่บ้านปากห้วย อ.ท่าลี่  ๕) กรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุ ๒ อำเภอ(อ.เชียงคาน อ.ภูกระดึง) 

Read More »
AreaHpp Facebook