BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: 4pw

“สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) ในอนาคต ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา (4PW) ระดับจังหวัดและกทม. ภายใต้ชื่องาน “สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางและความก้าวหน้าจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดในอนาคต 4PW มากจากคำว่า Participatory  Public Policy Process base on Wisdom หมายถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ซึ่งมีการผนวกเครื่องมือต่างๆภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติลงไป เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการแบ่งกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) ระยะการขับเคลื่อนนโยบาย (ขาเคลื่อน) และระยะการติดตามประเมินนโยบาย (ติดตามและประเมินผล) ซึ่งประเด็นแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ผลการขับเคลื่อน 4PW จากปี2560-2561 ที่ผ่านมา ,ปัจจัยความสำเร็จ/ภาวะคุกคามที่พบในขณะดำเนินงานและสุดท้ายข้อเสนอแนะในปฏิบัติงานในปีถัดไป นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวถึงนโยบายสช.ปี2562-2563  แนวทางการดำเนินงานสช.ในด้านสมัชชาสุขภาพ ...

Read More »

แม่ทัพนายกอง”สมัชชาสุขภาพ” มารวมตัว ในเวที สรุปบทเรียน วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ แม่ทัพใหญ่ เลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สรุปเนื้อหาการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปีที่ผ่านมา เป็นเอกสาร ผลงานหลายด้าน ทั้งพลังคน พลังปัญญา การเชื่อมร้อยพลังองค์กรเครือข่าย พลังภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 เขตงานทั้งประเทศ ก้าวต่อไปอย่างมีพลังของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) หรือ Participatory Public Policy Process on wisdom   ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะทั้ง 13 เขต ที่กำลังขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะของทุกจังหวัด ประเด็นหลักที่สอดคล้องกันของแต่ละเขตนำมาเชื่อมโยงการทำงาน เช่นในพื้นที่เขตที่๖ ประกอบด้วย 8 จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ประเด็นสาธารณะที่สอดคล้องคือ อาหารปลอดภัย (ปกป้องพื้นที่อาหาร) จึงมีแนวคิดขับเคลื่อนประสานกัน สร้างกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ ประสานงานแบบมีส่วนร่วมสม่ำเสมอ (โครงการพบกันกันกินข้าวบ้านเพื่อน) ...

Read More »

สช. เสริมศักยภาพ ทีม 5 พลัง“ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ”

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 พลัง) ชุดการเรียนรู้ที่ 4 "การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" เขตสุขภาพที่ 6 นาป่า เมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจพาร์ค ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุุรี นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำพิธีเปิดและบรรยายนำ "เรื่องการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ในการอบรมครั้งนี้มีคณะวิทยากร เจ้าของโครงการ การประกอบด้วย ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา มหาวิทยาลัยสารคาม ผศ.ทศพล สมพงษ์ สถาบันพระปกเกล้า อ.วินัย วงศ์อาสา ภาคประชาสังคม เป็นวิทยากรสลับสับเปลี่ยนการให้ความรู้และเติมเต็มให้กับผู้เข้ารับการอบรมของเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบไปด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ… สช. เสริมศักยภาพ ทีม 5 พลัง“ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ” สช. เสริมศักยภาพ ทีม 5 พลัง“ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ” ...

Read More »

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(๔P-W) ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ:สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครื่อข่ายสมัขขาสุขภาพ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเกษตรกร และพี่น้องชาวชัยภูมิ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ปี ๒๕๖๐ ประธานในพิธี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะที่สำคัญตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) การเตรียมความพร้อมเข้าการสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ๓) เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธและชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบมติจากเวทีสาธารณะทั้ง ๓ ประเด็น ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : ๔P-W) อรุณี แดงสกุล

Read More »
AreaHpp Facebook