BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: อุดรธานี

บทเรียนรู้จากสมัชชาสุขภาพอุดรธานี: ที่มาของร่างมติฯ ไฟป่าและหมอกควัน

ในเวทีจัดทำร่างมติประเด็นไฟป่าและหมอกควัน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพประเด็น) กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบต.ในพื้นที่เสี่ยง เกษตรจังหวัด หมอดินอาสา ฯลฯ ในวงสนทนามีการพูดคุยอย่างเป็นระบบ ค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวจากสภาพปัญหา ไปสู่ร่างมติฯ ได้อย่างสมานฉันท์ และวงสนทนาในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถเป็นบทเรียนรู้ในการจัดทำร่างมติฯ ที่มีคุณภาพสำหรับประเด็นอื่นๆต่อไป

Read More »

แสงสว่าง ส่องไทย

วันนี้(26กย.57) ผมและทีมงานสช.ไปร่วมทำงานกับสำนักงานสปสช.เขต8อุดรธานี ที่มีคุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ เป็นผอ. มีคุณหมอพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 จากกสธ.ไปร้วมด้วย เพืี่อติดตามงานความร่วมมือการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น109ตำบลใน7จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม

Read More »

อุดรฯ ตั้งเวทีติดตามมติสมัชชาสุขภาพเด็กปีที่แล้ว ชูประเด็นท้องไม่พร้อม หยุดเหล้า เลิกเกมส์ ลดความรุนแรง

จาก การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามมติเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 2555 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม และประเด็นสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งสมัชชา สุขภาพจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆไว้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

Read More »

คจ.สจ.อุดรฯเคาะ 4 มติสมัชชาสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นเมืองไร้ขยะภายใน 5 ปี พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 25%

คจ.สจ. อุดรฯ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี มีวาระการพิจารณาร่างมติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปัญหาเด็กเยาวชนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าเป็นเมือง Zero Waste (ขยะเป็นศูนย์) ภายใน 5 ปี พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ด้านประเด็นผักปลอดสาร ห่วงผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนพื้นที่สีเขียว เตรียมวางแผนให้บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ชุมชน

Read More »
AreaHpp Facebook