BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: หมอกควัน

บทเรียนรู้จากสมัชชาสุขภาพอุดรธานี: ที่มาของร่างมติฯ ไฟป่าและหมอกควัน

ในเวทีจัดทำร่างมติประเด็นไฟป่าและหมอกควัน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพประเด็น) กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบต.ในพื้นที่เสี่ยง เกษตรจังหวัด หมอดินอาสา ฯลฯ ในวงสนทนามีการพูดคุยอย่างเป็นระบบ ค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวจากสภาพปัญหา ไปสู่ร่างมติฯ ได้อย่างสมานฉันท์ และวงสนทนาในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถเป็นบทเรียนรู้ในการจัดทำร่างมติฯ ที่มีคุณภาพสำหรับประเด็นอื่นๆต่อไป

Read More »
AreaHpp Facebook