BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่

ทักทายรายเดือนสิงหาคม 2558

ทักทายสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม หลายกระบวนการพัฒนาเริ่มจะมีการสรุปผลการพัฒนา รวมทั้งการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงท้ายของแผนงานโครงการกันแล้ว ในเดือนสิงหาคมมีงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญอยู่ 5 งานด้วยกัน

Read More »

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download   Download ไฟล์นำเสนอ สรุปภาพรวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ ๒  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

สปพ.เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ 12 จว.

เมื่อวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สช. ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 11 จัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด: กลไก กระบวนการเครือข่าย และประเด็นสาธารณะของพื้นที่ เพื่อเขียนแผนงานในการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดในระยะ 3 เดือน

Read More »

ทักทายรายเดือนกรกฎาคม 2558

ทักทายเดือนกรกฎาคมถึงสมาชิกภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เดือนนี้เรามีกิจกรรมสำคัญที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนอยู่ 6 เรื่องสำคัญ

Read More »

[ดาวน์โหลด] เอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ กลาง/ตอ. วางยุทธศาสตร์ 3 ปี 3 แนวทาง สู่สังคมสุขภาวะ “คนดี เครือข่ายดี กลไกดี มีประสิทธิภาพ”

เวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคกลาง/ตะวันออก จัดไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยความสำคัญของเวทีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิด ในการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่จะประกาศใช้ร่วมกันในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2560) ทั้งนี้กระบวนการในการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันนั้น จะเริ่มจากการร่วมกันคิดภายในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะสรุปสาระสำคัญออกมาเป็นยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ก่อนจะนำยุทธศาสตร์ของแต่ละภาค มาหลอมรวมกันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และประกาศใช้

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »

ทักทายรายเดือนเมษายน 2558

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกท่านครับ เดือนมหาสงกรานต์นี้ต้องนับเป็นปีใหม่ของคนไทย เราเริ่มต้นเดือนด้วยเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของภาคกลาง วันที่ 2 – 3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สำหรับเวทีนี้มีเป้าหมายเพื่อวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในอีก 3 ปีข้างหน้า คือปี พ.ศ. 2558 – 2560 การวางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เปรียบได้ว่า เป็นการกางร่มในระดับพื้นที่ เพื่อขึ้นไปหาร่มใหญ่ หรือเรียกได้ว่าเป็นการวางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากล่างขึ้นบน ซึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมานั้น รูปแบบจะเป็นการที่ผู้สนับสนุน จะเป็นผู้วางแนวนโยบาย ส่วนพื้นที่จะนำนโยบายที่วางไว้แล้วนั้นไปปรับใช้ ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้จะสำคัญมาก ตรงที่ผู้พัฒนานโยบายสาธารณะจะเป็นผู้สร้างยุทธศาสตร์ และใช้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเอง เพื่อให้เกิดการเป็นเจ้าของนโยบายของตนเอง ส่วนบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วม เรียกได้ว่า เป็นการวางนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม และทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง เวทีวางยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะทะยอยจัดทีละภาค ซึ่งขณะนี้ภาคเหนือ และภาคคอีสาน ได้จัดเวทีวางยุทธศสาตร์ไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในเดือนนี้จึงเป็นวาระของเพื่อนเครือข่ายภาคกลาง และภาคใต้ โดยภาคใต้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 เมษายน ที่จังหวัดสงขลา และจะนำข้อสรุปของทั้ง 4 ภาคไปเชื่อมโยงเพื่อวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ในระดับประเทศ ก่อนจะนำมาใช้ร่วมกัน ซึ่งเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ระดับประเทศนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ...

Read More »

ทักทายรายเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนเครือข่ายทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เราจะได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางไปอีก 3 ปีข้างหน้า นั่นคือปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังที่ว่านี้ ได้เริ่มต้นขึ้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก และต่อด้วยเวทีที่ภาคอีสานเมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งหลังจากการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกันแล้ว เราจะได้นำข้อเสนอจากเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคมารวมกัน เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์ ดังนั้นก็ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวนำ โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามหนุนเสริมให้งานพัฒนางอกงามขึ้นทั่วทึกพื้นที่ อันเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.จะช่วยหนุนเสริมให้กับเครือข่าย นอกจากนี้การดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลัง หรือ PHPP โปรแกรม ในรุ่นปี 2558 นั้น ได้เริ่มต้น Core Module ที่ 2 (CM2) แล้วอย่างคึกคัก โดยทุกภูมิภาคจะเริ่มต้นพร้อมกันในเดือนนี้ทั้ง 4 ภาค ประเดิมภาคแรกที่ภาคกลาง วันที่ 12 – 14 มีนาคม ตามติดมาที่ภาคเหนือ ...

Read More »
AreaHpp Facebook