BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สานพลัง

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ชวน นนส.สร้างเครือข่ายพลเมืองไทย ลบจุดอ่อน สร้างการจัดการที่ดี ทำงานบนฐานความรู้ และกำหนดประเด็นร่วมที่มีพลัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. บรรยากาศในเวทีเป็นการรวมตัวของนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) รุ่น 2555 – 2558 กว่า 100 ชีวิต เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ของนักสานพลังฯ ร่วมกัน

Read More »

“เชื่อมั่นและทำให้เป็นจริง” แนวคิด การพัฒนานักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ (นนส.)

“ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนที่ต่างกัน การทำงานบางอย่างบางคนมีพรสวรรค์มาแต่ต้น บางคนไม่มีพรสวรรค์ แต่หากได้สานเสริมพลังร่วมให้เกิดขึ้นในตน จะเกิดพลังทวีคูณที่มีอานุภาพมากกว่าเดิม”

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »
AreaHpp Facebook