BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สมัชชาสุขภาพจังหวัด

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(๔P-W) ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ:สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครื่อข่ายสมัขขาสุขภาพ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเกษตรกร และพี่น้องชาวชัยภูมิ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ปี ๒๕๖๐ ประธานในพิธี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะที่สำคัญตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) การเตรียมความพร้อมเข้าการสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ๓) เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธและชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบมติจากเวทีสาธารณะทั้ง ๓ ประเด็น ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : ๔P-W) อรุณี แดงสกุล

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area- specific Health Assembly : AHA) กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) จ.กระบี่ เป็น“สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เต็มรูปแบบเป็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นขอบเขตดำเนินการ ที่เปิดให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมืองได้เข้ามีส่วนร่วมมีการออกแบบ และวางแผนการสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในส่วนกลาง ตั้งแต่การก่อเกิดประเด็นนโยบาย และการกำหนดทางเลือก การตัดสินใจเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบาย  

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  หวังให้คนอุบลได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า

เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ ประเด็น เกษตรอินทรีย์ ไปขับเคลื่อนในการจัดทำยุทธศาสตร์ และจัดเวทีผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และผู้บริโภคพบเกษตรกรตัวจริง นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้

Read More »

บทความวิชาการ สถานการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดสระบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรค และค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ(After Action Review : AAR) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)โดยได้ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่าง1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

Read More »

บันทึกการเดินทาง 30.13 ก้าวที่สอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

ละเมียดละไม กับการเดินทางของกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ฤกษ์เริ่มกระบวนการพูดคุยเชิงกระบวนการในวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ได้เริ่มกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับทางสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ในปีแรกเมื่อครั้งมีคณะกรรมการจัดในปี 2556 ต้นปี และเริ่มกระบวนการเคลื่อนไหวปลายปี ส่งต่อสู่ปี 2557 ซึ่งทำให้เกิดภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งขบวนเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 “เดินหน้า สังคมสุขภาวะ” บนวิถีวัฒนธรรม วิถีเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร

Read More »

ทรีอินวัน (3 in 1) เข้มข้น คุ้มค่า ในเวทีสมัชชาสุขภาพแม่ฮ่องสอน

เวลาพูดถึง ทรีอินวัน (3 in 1) หลายคนอาจกำลังนึกถึงกาแฟสำเร็จรูป หรือไม่ก็แชมพูสระผมที่มีหลายๆอย่างพร้อมอยู่ในซองหรือขวด เน้นประหยัดและคุ้มค่า แต่วันนี้ ผมจะพาลงพื้นที่ ไปที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไปดูว่าเวทีสมัชชาสุขภาพที่นั่น มี 3 in 1 ยังไง ถ้าจะเปรียบว่าหนึ่งวันสมัชชาได้มาถึงสาม ที่แม่สะเรียงวันนี้ก็มีสามหลายเรื่อง เรื่องแรกเลย คือ โครงสร้างสามภาคีมาร่วม ตามหลักการ ” สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ที่จะทำให้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขยับได้ ทั้งภาครัฐ ที่นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคประชาสังคม นำโดย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สภาวัฒนธรรม และภาควิชาการ นำโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยชีวิต “3” เรื่องที่สอง ก็คือ สามเนื้อหา มาเวทีแม่สะเรียงวันนี้ วันเดียวเต็มอิ่มสามเรื่องเลยครับ ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นเรื่องการพิจารณาระเบียบวาระประเด็นต่างๆที่จะนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ช่วงบ่าย เป็นเรื่องการพัฒนา-ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชาวนาและเกษตรกรที่เป็นบริบทเฉพาะของแม่ฮ่องสอน ต่อด้วยช่วงเย็นอีกชั่วโมงเศษๆ ในเรื่องการพัฒนางานตำบลสุขภาวะที่จะนำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรียกได้ว่าจุใจคอนักพัฒนา มาต่อด้วย “3” เรื่องสุดท้าย นั่นคือ สามกระบวนการกลุ่ม ...

Read More »

บทเรียนรู้จากสมัชชาสุขภาพอุดรธานี: ที่มาของร่างมติฯ ไฟป่าและหมอกควัน

ในเวทีจัดทำร่างมติประเด็นไฟป่าและหมอกควัน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพประเด็น) กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบต.ในพื้นที่เสี่ยง เกษตรจังหวัด หมอดินอาสา ฯลฯ ในวงสนทนามีการพูดคุยอย่างเป็นระบบ ค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวจากสภาพปัญหา ไปสู่ร่างมติฯ ได้อย่างสมานฉันท์ และวงสนทนาในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถเป็นบทเรียนรู้ในการจัดทำร่างมติฯ ที่มีคุณภาพสำหรับประเด็นอื่นๆต่อไป

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

Read More »

บอกเล่าประสบการณ์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผ่านปากคำของตัวแทน 4 ภูมิภาค เทคนิคการจัดการ คุณค่าและผลที่ได้จากการพัฒนานโยบายฯ

ในเวทีอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ สช.เปิดพื้นที่ชวนคุยพร้อมกันทั่วประเทศ มีการดึงตัวแทน 4 ภาค มาตั้งวงเสวนาแบ่งปันเทคนิกการจัดสมัชชาจังหวัดเพื่อสะท้อนให้เครือข่ายเห็นตัวอย่างการจัดกระบวนการว่าทำอย่างไร นำไปสู่อะไร เกิดผลดี และคุณค่า นำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในพื้นที่ได้อย่างไร

Read More »
AreaHpp Facebook