BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สมัชชาสุขภาพ

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(๔P-W) ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ:สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครื่อข่ายสมัขขาสุขภาพ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเกษตรกร และพี่น้องชาวชัยภูมิ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ปี ๒๕๖๐ ประธานในพิธี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะที่สำคัญตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) การเตรียมความพร้อมเข้าการสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ๓) เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธและชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบมติจากเวทีสาธารณะทั้ง ๓ ประเด็น ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : ๔P-W) อรุณี แดงสกุล

Read More »

ปาฐกถารองนายกฯ ในวาระ 9 ปี สช. ชี้ช่อง สร้างสำนึก ปชต. ต้องมีเหตุผล มีหลักฐาน มีส่วนร่วม และถกเถียงอย่างสมานฉันท์

ภายใต้การนำประเทศผ่าวิกฤตความขัดแย้งของรัฐบาลทหาร บนยุทธศาสตร์ด้านสังคม “ลดความเหลือมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างสรรค์สังคม” ทีมงาน apeahpp.net ชวนอ่านขบวนการก่อร่าง สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ในมุมมอง ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่านให้เกียรติ กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย”ในวาระโอกาส 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯกว่า 400 ชีวิต สานแรงร่วมใจ จัดงานขยายผล เคลื่อนงานสู่ทศวรรษหน้า

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจำนวนมาก ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรืองาน “ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี”

Read More »

มติสมัชชาสุขภาพ…ทำไมไม่เคลื่อน?

มติสมัชชาสุขภาพ ออกมาตั้งเยอะ ทำไมไม่เคลื่อน? โดนถามแบบนี้มาหลายเวที จริงๆหลายๆเรื่องก็มีการนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานต่างๆพอสมควร แต่สรยุทธไม่ได้มาเล่าในเรื่องเล่าเช้านี้เท่านั้นเอง เลยไม่ค่อยรู้กัน(ฮาาาา) วันนี้จะนำประสบการณ์ทำงานของตนเองทั้งล้มเหลวไม่เป็นท่าและเข้าท่าสุดๆมาประมวล สรุปบทเรียนของตนเองมาแบ่งปันกันจากมุมของผมว่าทำไมไม่เคลื่อน?

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »

ชาวลำพูนร่วมคิดร่วมทำ ทบทวนก้าวแรกสู่ก้าวที่สองอย่างมั่นคง บนหลักการ 3 ระดับสมัชชาสุขภาพ 4 มิติภาคีขับเคลื่อน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพลำพูน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กับระบบประกันสุขภาพ นับตั้งแต่แนวคิดการจัดการสุขภาพผ่านบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จนกระทั่งการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีกลไกหลายภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อน และเติบโตควบคู่กัน โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน เป็นการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีการหนุนเสริมจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้แต่ละจังหวัดมีการผลักดัน ถกแกลง และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายนำไปสู่การจัดทำเป็น “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ให้จัดขึ้นปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

Read More »

ของขวัญวันเด็กกับอีกด้านของนโยบายสาธารณะ

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับเทศกาลส่งความสุขปีใหม่ จะว่าไป ในหัวใจเด็กส่วนใหญ่ เดือนมกรา มีความหมายไม่ใช่แต่วันปีใหม่ เพราะปีใหม่ มักจะเป็นเรื่องความสุขของผู้ใหญ่ เด็กๆก็สนุกไปแบบเป็นตัวประกอบ แต่ในเดือนมกรา มีวันที่สำคัญกว่า เป็นวันที่พวกเขาได้เป็นพระเอกนางเอกตัวจริง

Read More »

ทักทายรายเดือน มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 เพื่อสมาชิกทุกท่าน การเริ่มต้นปีใหม่ เหมือนเป็นการเริ่มต้นความคิดและงานใหม่ๆ ไปด้วย และต่อเนื่องขยายผลงานที่ทำมาในปีก่อนไปพร้อมๆ กัน สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีงานที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้สมาชิกได้รับรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน คือการพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพแบบมีส่วนร่วม และสังคมสุขภาวะ หรือ นนส. หลังจากที่ได้มีการดำเนินการ เตรียมการตั้งแต่การบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก สธ. และมูลนิธิหมออนามัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการเตรียมกลไกระดับภูมิภาค การออกแบบกระบวนการ การพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรม และการดำเนินการสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน มาตลอดระยะเวลา 10 เดือน

Read More »

จากเรื่องอีสานสู่ระดับชาติ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน”

“คนอีสานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีปีละกว่า 20,000 คน นี่คืออย่างน้อยที่เรามีข้อมูล…”  ใครจะไปคิดว่ามะเร็งท่อน้ำดีมีผลต่อสุขภาวะคนอีสานมากขนาดนี้

Read More »

“สมัชชาสุขภาพ” ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ

“…คุณจะยังไม่เข้าใจบางอย่างได้อย่างถ่องแท้ จนกว่าคุณจะอธิบายให้ย่าคุณเข้าใจได้…” อัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยไหมที่เราไม่เข้าใจภาษาของเด็กคุยกัน หรือฟังสิ่งที่คนอื่นๆคุยกันไม่รู้เรื่อง สมัชชาสุขภาพก็เช่นเดียวกัน เราคุยกันเองเข้าใจ แต่คนอื่นไม่เข้าใจ เมื่อเราเดินเข้าไปในเวทีสมัชชาสุขภาพ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอคำหรือวลีที่เข้าใจยาก เช่น นโยบายสาธารณะ ฉันทามติ คุยกันอย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม การประชุมอย่างเป็นระบบ ภาคีสามภาคส่วน สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เอกสารหลัก ร่างมติ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนกว่าครึ่งของเวที และยิ่งพยายามอธิบายคำเหล่านี้มากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะสับสนมากขึ้นไปอีก

Read More »
AreaHpp Facebook