BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สมัชชาพิจารณ์

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

ต้นไม้ต้นนี้ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์

หากเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่หวังจะกินผลสักต้น คงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ ให้เวลารดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย คอยระวังแมลงหรือสัตว์มากินมาแทะทำลายต้นและใบ คอยประคบประหงมจนออกดอกออกผล แล้วเติมปุ๋ย และดูแลให้ต้นไม้นั้นยืนยงผลิตลูกผลให้เรากินอย่างยาวนาน ฉันใดก็ฉันนั้น งานพัฒนาก็เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องให้เวลา ให้ความมุ่งมั่น จวบจนงานพัฒนานั้นจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Read More »
AreaHpp Facebook