BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สปสช.

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

อีสานเสวนา: ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง

รายการ อีสานเสวนา ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ประเด็นเสวนา : ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง. ติดตามชม สิทธิของคนไทย ที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้ ว่าจะต้องทำอย่างไร หรือตัวเองมีสิทธิอย่างไร สปสช.เขต 8 อุดรธานี เน้นให้คนไทยทุกคนได้รู้สิทธิ และเข้าถึง ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคน ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม อสมท ช่อง MCOT1 เวลา 13.00 น. สปสช. อยากให้คนไทยรู้สิทธิ และหน้าที่…ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.mcot.net/mcot1

Read More »

สปสช.เขต 6 ขยายเวลาจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 120 ตำบล จาก 8 จว.ภาคกลาง/ตอ. คณะทำงานเร่งเครื่องเต็มสูบ คาดประกาศใช้ภายใน มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยมาตรการทางสังคม นำโดย นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง นางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ ที่ปรึกษา สปสช. เขต 6 ระยอง คุณศิริศักดิ์ เผือกวัฒนา จาก สปสช. คุณเจษฎา มิ่งสมร คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานจาก 8 จังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ. ตราด จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และจ.สระแก้ว รวมกว่า 30 คน

Read More »

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน สร้างเวทีวิชชาการ, เสริมศักยภาพนักสานพลัง, พร้อมจับประเด็นน้ำ และอาหาร

Read More »

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Read More »

สช. เดินหน้า ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

ในทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ เครื่องมือนั้นมีชื่อว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ” และเกิดการพัฒนาสู่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่  ธรรมนูญลุ่มน้ำ ธรรมนูญประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล แต่อย่างไรก็ตาม แม้ในท่ามกลางกระแสความตื่นตัวดังกล่าว ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจคำว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” และชุมชนหรือพื้นที่อีกจำนวนไม่น้อยที่สนใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าเครื่องมือที่ว่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไร

Read More »

ต้นไม้ต้นนี้ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์

หากเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่หวังจะกินผลสักต้น คงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ ให้เวลารดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย คอยระวังแมลงหรือสัตว์มากินมาแทะทำลายต้นและใบ คอยประคบประหงมจนออกดอกออกผล แล้วเติมปุ๋ย และดูแลให้ต้นไม้นั้นยืนยงผลิตลูกผลให้เรากินอย่างยาวนาน ฉันใดก็ฉันนั้น งานพัฒนาก็เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องให้เวลา ให้ความมุ่งมั่น จวบจนงานพัฒนานั้นจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Read More »
AreaHpp Facebook