BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

Read More »
AreaHpp Facebook