BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: วิชชาการ

อ่านแรงบันดาลใจ นนส. “เราจะสานพลัง ทำงานเพื่อสุขภาวะคนไทย ร่วมกัน”

เมื่อกลางเดือนมิถุนายน เวลาเย็นย่ำหลังเลิกงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. ณ ห้องๆหนึ่งในอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในนั้นมีเพื่อนๆ ชาว นนส. กว่าร้อยคน ที่ได้นัดหมายชักชวนกันมารวมรุ่น เพื่อพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เราเรียกชื่องานวันนั้นอย่างเป็นทางการว่า เวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” แต่ต่างรู้กันว่า นั่นคือเวทีที่เรียกเพื่อนมาเจอเพื่อน มาเติมเชื้อไฟก่อนต้องแยกย้ายเดินทางกลับไปทำงานในพื้นที่ของตน วงคุยวันนั้นจึงเต็มไปด้วยถ้อยคำของการถามไถ่ ให้แรงบันดาลใจ รวมถึงยืนยันว่าจะร่วมสานพลัง สร้างสุขภาวะไปด้วยกัน โดยพร้อมกัน ทั่วประเทศ ให้สมกับเป็นนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ นนส.

Read More »

ปาฐกถารองนายกฯ ในวาระ 9 ปี สช. ชี้ช่อง สร้างสำนึก ปชต. ต้องมีเหตุผล มีหลักฐาน มีส่วนร่วม และถกเถียงอย่างสมานฉันท์

ภายใต้การนำประเทศผ่าวิกฤตความขัดแย้งของรัฐบาลทหาร บนยุทธศาสตร์ด้านสังคม “ลดความเหลือมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างสรรค์สังคม” ทีมงาน apeahpp.net ชวนอ่านขบวนการก่อร่าง สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ในมุมมอง ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่านให้เกียรติ กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย”ในวาระโอกาส 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

Read More »

สมัชชาสุขภาพ: ขา(ไม่)เคลื่อน สำคัญกว่าขาขึ้น

ตามที่เราหลายคนทราบแล้วว่าตลอด ๗ ปีที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว มีมติสมัชชาออกมามากถึง ๖๔ มติ แต่คำถามสำคัญคือ มติทั้งหลายได้นำไปสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน หรือ มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จในขาเคลื่อนบ้าง ในวันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๘) ในงานวิชชาการ ๙ ปี สช. มีการนำเสนอผลการวิจัยของ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการขาขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพในระดับอื่นๆเช่นกัน

Read More »

ทักทายรายเดือน มิถุนายน 2558

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ เริ่มต้นหน้าฝน เดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีความก้าวหน้าการพัฒนางานที่สำคัญมาสื่อสาร ดังนี้ครับ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้องค์ความรู้ บทเรียน กรณีศึกษาที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในภาคอีสาน รวมถึงสร้างการยอมรับและรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และมีเป้าหมายจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม : การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค” วันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ โดยมีเอกสรประกอบดังนี้  

Read More »
AreaHpp Facebook