BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ยุทธศาสตร์

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ กลาง/ตอ. วางยุทธศาสตร์ 3 ปี 3 แนวทาง สู่สังคมสุขภาวะ “คนดี เครือข่ายดี กลไกดี มีประสิทธิภาพ”

เวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคกลาง/ตะวันออก จัดไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยความสำคัญของเวทีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิด ในการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่จะประกาศใช้ร่วมกันในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2560) ทั้งนี้กระบวนการในการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันนั้น จะเริ่มจากการร่วมกันคิดภายในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะสรุปสาระสำคัญออกมาเป็นยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ก่อนจะนำยุทธศาสตร์ของแต่ละภาค มาหลอมรวมกันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และประกาศใช้

Read More »

ภาคีสมัชชาสุขภาพ 20 จว.ระดมแนวคิด วาง 5 แนวทางหลัก ระบบสื่อสาร, PHPP, สานเครือข่าย, ระบบยุทธศาสตร์ และประเด็นพื้นที่เตรียมรับมือภัยคุกคามอีสาน

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค จะมีการขับเคลื่อนไปสู่สังคมอีสานมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพ และนักสานพลังภาคอีสาน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองแนวคิดต่อสถานการณ์ภัยคุกคามของภาคอีสาน ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของคนอีสาน ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมทำยุทธศาสตร์พร้อมการชี้แจงแนวคิด ทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า “จากที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น มากว่า 8 ปี ทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหลายอย่างในพื้นที่ เกิดทิศทางข้อเสนอนโยบายหลายประเด็น แต่สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ เป็นการให้คนอีสานคิดภาพใหญ่ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอีสานจะนำพาระบบสุขภาพของตนเองไปในทิศทางใด ในบริบทภูมิภาค ให้ทุกท่านคิดในเชิงระบบ ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ...

Read More »

ทักทายรายเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนเครือข่ายทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เราจะได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางไปอีก 3 ปีข้างหน้า นั่นคือปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังที่ว่านี้ ได้เริ่มต้นขึ้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก และต่อด้วยเวทีที่ภาคอีสานเมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งหลังจากการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกันแล้ว เราจะได้นำข้อเสนอจากเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคมารวมกัน เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์ ดังนั้นก็ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวนำ โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามหนุนเสริมให้งานพัฒนางอกงามขึ้นทั่วทึกพื้นที่ อันเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.จะช่วยหนุนเสริมให้กับเครือข่าย นอกจากนี้การดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลัง หรือ PHPP โปรแกรม ในรุ่นปี 2558 นั้น ได้เริ่มต้น Core Module ที่ 2 (CM2) แล้วอย่างคึกคัก โดยทุกภูมิภาคจะเริ่มต้นพร้อมกันในเดือนนี้ทั้ง 4 ภาค ประเดิมภาคแรกที่ภาคกลาง วันที่ 12 – 14 มีนาคม ตามติดมาที่ภาคเหนือ ...

Read More »
AreaHpp Facebook