BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: มะเร็งท่อน้ำดี

ม.ขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนมติ “มะเร็งท่อน้ำดี” จัดกิจกรรม อัลตร้าซาวด์สัญจรพบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 5 ราย

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอระเบียบวาระที่ 3 “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน” เนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในภาคอีสานจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันเรื่องการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนผลักดันให้เป็นวาระของชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อตะหนักถึงปัญหาและเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งในที่ประชุมมีมติ ให้มีการพัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อน้ำดีและสนับสนุนวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้ ทั้งนี้ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการขับเคลื่อนในมติดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยการพัฒนาเครื่องมือ CASCAP Tools   เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้มีกิจกรรมลงพื้นที่จัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดมีการจัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ครั้งที่ 17 ขึ้นที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี  และมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีถึง 6 ล้านคนต่อปี ให้สามารถป้องกันโรคและได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเป็นส่วนเวทีและนิทรรศการที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีและการป้องกันกับชาวบ้าน และอสม. ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อชีวีมีสุข” โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ...

Read More »

จากเรื่องอีสานสู่ระดับชาติ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน”

“คนอีสานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีปีละกว่า 20,000 คน นี่คืออย่างน้อยที่เรามีข้อมูล…”  ใครจะไปคิดว่ามะเร็งท่อน้ำดีมีผลต่อสุขภาวะคนอีสานมากขนาดนี้

Read More »

งานวิจัยพบ ปลาดิบ วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้นเหตุมะเร็งตับ ท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ในตับ เครือข่ายสุขภาพภาคอีสานเตรียมวางข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมา ประเด็น มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสาน รวมถึงคนที่อยู่ในภาคเหนือ

Read More »

อีสานมีเฮ ลุกขึ้นจับมือร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนกำจัดพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ และท่อน้ำดีแบบมีส่วนร่วม

คงไม่แปลกถ้าเราจะพูดถึงพลังการมีส่วนร่วม ที่เป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉกเช่นเดียวกับปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ซึ่งสาเหตุจากผู้ติดเชื้อหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ำซาก เรื้อรัง  ซึ่งทำให้ภาวะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีหนาตัว  จากพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงพบว่า  การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  ไม่มีกระบวนการเฝ้าระวัง  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อระยะของโรคแพร่กระจาย  สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า  จำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อปี ทำให้เกิดผลกระทบคือการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วจึงเกิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมผลักดันประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ให้เป็นนโยบายของ “สาธารณะ”

มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน จากข้อมูลหลายแหล่ง พบว่ามีพี่น้องชาวอีสานเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละประมาณ 20,000 คน สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มต้นติดตามประเด็นนี้จากการนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดขอนแก่น และร้อยเอ็ด ให้เป็นวาระในสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »
AreaHpp Facebook